stichtingsrg.nl
Scriptieprijs 2017-2018

Scriptieprijs 2017-2018 van de Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen

 

De Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen (SRG) is sinds haar oprichting in 1988 nauw gelieerd aan de Faculteit Rechten. Zoals in de statuten van de Stichting wordt vermeld, heeft zij ten doel: “Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten van en door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen”.

In het kader van deze doelstelling looft de SRG een scriptieprijs uit voor een masterscriptie, die geschreven en beoordeeld is gedurende het academisch jaar 2017-2018.

 De scripties die voor deze prijs in aanmerking komen worden door de juryleden beoordeeld op de volgende criteria:

 • De scriptie heeft een originele of vernieuwende vraagstelling met betrekking tot een (meta)juridisch onderwerp.
 • Ze bevat een duidelijke uiteenzetting van de keuze van de bronnen die werden geraadpleegd en van de vergelijkingen die werden gemaakt.
 • Ze bevat een consistente en grondige argumentatie.
 • Ze heeft respect voor de lezer, blijkend uit een plezierige vormgeving en een zorgvuldig gebruik van de Nederlandse of Engelse taal.
 • Deze criteria komen overeen met, en worden nader verduidelijkt in het Scriptiereglement van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

De winna(a)r(es) ontvangt, naast uiteraard eeuwige roem, een vrij te besteden geldbedrag van 300 euro.

De jurering vindt plaats in twee rondes. De jury in eerste aanleg bestaat uit maximaal tien leden van verschillende vakgroepen van de faculteit. Na de eerste beoordeling vindt de definitieve selectie plaats door een jury van drie personen.

  Tijdpad

 • De scriptie moet tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018 zijn afgerond (d.w.z. ingeleverd bij de scriptiebegeleider en door deze beoordeeld).
 • Scripties kunnen gedurende het hele studiejaar voor de scriptieprijs worden aangemeld door inzending van een papieren versie en een digitale versie van de scriptie en van een Progress-print met het scriptiecijfer.
  De digitale versie mailen naar scriptieprijs@stichtingsrg.nl, de papieren versie sturen naar:
  Faculteit Rechtsgeleerdheid, vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht
  t.a.v. mr. J.H.M. ter Haar
  Postbus 716
  9700 AS Groningen
 • 16 september 2018: sluitingsdatum inzending
 • Uiterlijk 28 oktober 2018: de inzenders ontvangen via de mail bericht over de bekendmaking van de uitslag.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op 21 november 2018.

Spelregels

 • Uitsluitend scripties, die door de scriptiebegeleider beoordeeld zijn met tenminste een 8 kunnen meedingen.
 • De papieren versie van de ingezonden scriptie bevat noch naam, noch het studentnummer van de auteur.
 • Bij de digitale inzending vermelden de deelnemers studentnummer, naam, adres en telefoonnummer, alsmede de naam van de scriptiebegeleider. De digitale inzending verloopt via het privé mailadres van de deelnemer (s.v.p. niet het student-mailadres gebruiken omdat dit wordt opgeheven na beëindiging van de studie).
 • De deelnemers geven de juryleden toestemming om contact op te nemen met de scriptiebegeleiders over de totstandkoming van de scriptie.
 • De jury heeft het recht een eervolle vermelding toe kennen aan een scriptie die niet in aanmerking komt voor de scriptieprijs.
 • De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten om geen prijswinnaar aan te wijzen.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de voorzitter van de jury.