stichtingsrg.nl

 

Thesis award 2016-2017 Stichting RechtsgeleerdheidGroningen

 

 

Founded in 1988, the Stichting Rechtsgeleerheid Groningen (SRG) is closely affiliated with the Faculty of Law. The aim of this foundation is to promote scientific activities by, and of the Faculty of Law at the University of Groningen.

 

Bearing this aim in mind, the SRG offers an award for a master thesis, written and assessed during the academic year 2016-2017.

 

 

 

The jury will assess the theses on the basis of the following criteria:

 • The thesis has an original or innovative research question regarding a (meta-)legal topic.
 • It has a clear explanation of the choice of sources that were consulted and the comparisons that were made.
 • It has a consistent and thorough argumentation.
 • It has respect for the reader, as evidenced by a pleasant layout and careful use of the English or Dutch language.
 • These criteria correspond with, and are clarified by the Thesis Regulations of the Faculty of Law.

 

 

 

The winner will receive a sum of 300 euros, to spend freely. And everlasting fame of course.

 

 

Judging will take place in two rounds. The jury for the initial assessment will consist of up to ten members from various departments of the faculty. Following the initial assessment, the final selection will be made by a jury of three persons.

 

 

 

Time schedule

 • The thesis has been assessed by a supervisor between 1 September 2016 and
  August 31, 2017.
 • A thesis can be submitted during the whole of the academic year by sending in a hard copy and a digital version of the thesis, together with a Progress-print of your grade. Please e-mail the digital version to scriptieprijs@stichtingsrg.nl and send the hard copy to:
  Faculty of Law, department of tax law
  Attn. mr. N.J. Schutte
  PO Box 716
  9700 AS Groningen
 • September 16, 2017: closing date of submission
 • October 28, 2017 latest: Participants will be contacted by e-mail regarding the announcement of the results.
 • The award ceremony will take place on November 15, 2017.

 

 

Rules

 • Only theses that are graded at least an 8 can compete.
 • The hard copy of the thesis does not contain the name and/or student number of the author.
 • The digital submission should include the participants’ student number, name, address and telephone number and the name of the supervisor. Please use a private e-mail address for submission, as the student-e-mail account will be terminated after completion of the study.
 • The participants give members of the jury permission to contact their supervisors regarding the development of their thesis.
 • The jury has the right to grant an honorable mention to a thesis that is not eligible for the thesis award.
 • The jury is entitled to decide not to designate a winner if the competing theses are of insufficient quality.
 • All results are final.
 • In all cases where these rules do not provide, the chairman of the jury decides.

 Reacties

Scriptieprijs 2016-2017 van de Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen

 

De Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen (SRG) is sinds haar oprichting in 1988 nauw gelieerd aan de Faculteit Rechten. Zoals in de statuten van de Stichting wordt vermeld, heeft zij ten doel: “Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten van en door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen”.

 

In het kader van deze doelstelling looft de SRG een scriptieprijs uit voor een masterscriptie, die geschreven en beoordeeld is gedurende het academisch jaar 2016-2017.

 

 

De scripties die voor deze prijs in aanmerking komen worden door de juryleden beoordeeld op de volgende criteria:

 • De scriptie heeft een originele of vernieuwende vraagstelling met betrekking tot een (meta)juridisch onderwerp.
 • Ze bevat een duidelijke uiteenzetting van de keuze van de bronnen die werden geraadpleegd en van de vergelijkingen die werden gemaakt.
 • Ze bevat een consistente en grondige argumentatie.
 • Ze heeft respect voor de lezer, blijkend uit een plezierige vormgeving en een zorgvuldig gebruik van de Nederlandse of Engelse taal.
 • Deze criteria komen overeen met, en worden nader verduidelijkt in het Scriptiereglement van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

 

De winna(a)r(es) ontvangt, naast uiteraard eeuwige roem, een vrij te besteden geldbedrag van 300 euro.

 

 

De jurering vindt plaats in twee rondes. De jury in eerste aanleg bestaat uit maximaal tien leden van verschillende vakgroepen van de faculteit. Na de eerste beoordeling vindt de definitieve selectie plaats door een jury van drie personen.

 

 

 

 

Tijdpad

 • De scriptie moet tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017 zijn afgerond (d.w.z. ingeleverd bij de scriptiebegeleider en door deze beoordeeld).
 • Scripties kunnen gedurende het hele studiejaar voor de scriptieprijs worden aangemeld door  inzending van een papieren versie en een digitale versie van de scriptie en van een Progress-print met het scriptiecijfer.
  De digitale versie mailen naar scriptieprijs@stichtingsrg.nl, de papieren versie sturen naar:
  Faculteit Rechtsgeleerdheid, sectie belastingrecht
  t.a.v. mr. N.J. Schutte
  Postbus 716
  9700 AS Groningen
 • 16 september 2017: sluitingsdatum inzending
 • Uiterlijk 28 oktober 2017: de inzenders ontvangen via de mail bericht over de bekendmaking van de uitslag.
 • De prijsuitreiking vindt plaats op 15 november 2017.

Spelregels

 • Uitsluitend scripties, die door de scriptiebegeleider beoordeeld zijn met tenminste een 8 kunnen meedingen.
 • De papieren versie van de ingezonden scriptie bevat noch naam, noch het studentnummer van de auteur.
 • Bij de digitale inzending vermelden de deelnemers studentnummer, naam, adres en telefoonnummer, alsmede de naam van de scriptiebegeleider. De digitale inzending verloopt via het privé mailadres van de deelnemer (s.v.p. niet het student-mailadres gebruiken omdat dit wordt opgeheven na beëindiging van de studie).
 • De deelnemers geven de juryleden toestemming om contact op te nemen met de scriptiebegeleiders over de totstandkoming van de scriptie.
 • De jury heeft het recht een eervolle vermelding toe kennen aan een scriptie die niet in aanmerking komt voor de scriptieprijs.
 • De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten om geen prijswinnaar aan te wijzen.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de voorzitter van de jury.Reacties

Suzanne Schot wint de scriptieprijs van de Stichting Rechtsgeleerdheid 2015-2016!

 

 

 

Op woensdag 2 november is de jaarlijkse scriptieprijs van de Stichting Rechtsgeleerdheid uitgereikt. De jury, die bestond uit wetenschappers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft Suzanne Schot unaniem aangewezen als winnaar.

 

 

 

Het juryproces bestond uit twee selectieronden. Na de eerste ronde bleven er vier finalisten over: Veerle Brink, Myrthe Jans, Suzanne Schot en Anne-Berthe Van der Velde. Hoewel de jury van oordeel was dat alle vier de scripties van hoge kwaliteit zijn, meende zij dat die van Suzanne Schot boven de andere drie uit stak.

 

 

 

De scriptie heeft als titel The Legal Misapprehension of ‘Gender’ And ‘Sexual”. Neglecting Male Victims of Sexual violence in Conflict settings? en behandelt seksueel geweld tegen mannen en jongens ten tijde van gewapende conflict. De jury sprak niet alleen haar waardering uit voor de wijze waarop de scriptie erin slaagt het grote belang van dit onderbelichte onderwerp te laten zien, maar ook voor de plezierige, betogende schrijfstijl. Duidelijk is volgens haar dat de auteur helemaal boven de stof staat, het onderwerp volledig overziet en een scriptie geschreven heeft die het studentenniveau duidelijk overstijgt.

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Hier vindt u het reglement voor de Scriptieprijs van de SRG voor 2015

The regulations for the SRG Master Thesis Award 2015 can be found here

Enige beelden van de uitreiking van de scriptieprijs 2014 in Café de Wolthoorn.

Reacties