stichtingsrg.nl

De doelstelling van de SRG is het ondersteunen en stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting streeft dit doel na door het subsidiëren van de binnen de doelstelling vallende activiteiten van de verschillende vakgroepen en secties van deze faculteiet. Tevens looft de stichting de Faultaire scriptieprijs uit om ook het wetenschappelijk onderzoek door studenten te stimuleren.

Beleidsplan van de Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen

 

 

Doelstelling

Zoals in de statuten vermeld heeft de Stichting ten doel: “Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten van en door de Faculteit der Rechts­geleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen”.

 

Ontstaangeschiedenis

De Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de  Rijksuniversiteit Groningen is opgericht in 1988 in tijden van grote financiële bezuinigingen waarin de vakgroepen onvoldoende financiële armslag hadden om hun leden de vereiste faciliteiten voor onderzoek en onderwijs te bieden.

 

Praktische uitwerking van de doelstelling

Het huidige bestuur van de Stichting wil - conform de statutaire doelstelling - de verbreding, verdieping en verbreiding van het wetenschappelijk juridisch onderzoek per facultaire vakgroep stimuleren. Opnieuw is de faculteit sinds enkele jaren in zwaar financieel weer terechtgekomen en beschikken de vakgroepen over weinig middelen. Met de financiële steun van de Stichting krijgen de vakgroepen beleidsmiddelen in handen om zaken te stimuleren die zonder extra budget niet te realiseren zijn en die wel buitengewoon belangrijk zijn. Deze zaken, die altijd in verband staan met het verrichten van zuiver wetenschappelijk onderzoek, dienen voornamelijk een algemeen vakgroepsbelang.

De Stichting streeft er naar in hoofdzaak het organiseren van of het deelnemen aan cursussen, congressen, seminars, symposia en excursies te financieren. Ook materiële zaken zoals de ‘vakgroepbibliotheek’ of extra computerapparatuur kunnen voor financiering in aanmerking komen

De stichting vergoedt daarnaast op verzoek van individuele leden van de facultaire gemeenschap de kosten die rechtstreeks in verband staan met door die leden verricht wetenschappelijk onderzoek, en die niet uit het facultaire budget gedekt worden.

 

Werving gelden

De middelen van de Stichting bestaan momenteel uit donaties van individuele leden van de Faculteit. De donaties komen ten goede aan de vakgroep waarvan de schenker deel uitmaakt. De vakgroepleden geven op grond van onbaatzuchtige beginselen een deel van hun inkomen op ten behoeve van het algemeen vakgroep- en facultair belang.

Het bestuur van de Stichting neemt zich voor de Stichting en haar mogelijkheden onder de facultaire gemeenschap te promoten.

Ook nieuwe facultaire leden, met name nieuwe hoogleraren zullen individueel door een van de bestuursleden geïnformeerd worden.

De Stichting  onderkent tevens de mogelijkheid externe sponsors te werven die een bijdrage willen leveren aan de ondersteuning van het wetenschappelijk bedrijf in Groningen. Deze mogelijkheid zal, indien de zorgelijke financiële situatie van de faculteit aanhoudt, onder de aandacht van het faculteitsbestuur worden gebracht.

 

Geen winstoogmerk

De Stichting streeft niet naar winst.

 

Beheer en administratie middelen

De Stichting beheert en administreert de middelen van de Stichting volgens de wijze waarop dit in haar statuten staat aangegeven.

De geschonken bedragen worden per vakgroep geadministreerd op een aparte code. Periodiek krijgen de budgethouders van de vakgroepen een overzicht van de stand van het tegoed van hun vakgroep.

Schenkers kunnen aan hun bijdragen geen individuele rechten jegens de Stichting ontlenen.

De bestemming van de vakgroeptegoeden wordt in beginsel overgelaten aan de budgethouders van de vakgroepen. Aan de budgethouders wordt nadrukkelijk in overweging gegeven dat individuele “trekkingsrechten” niet gehonoreerd worden.

Voor elke besteding is schriftelijke accordering door de betreffende budgethouder vereist.

De Stichting past een controle toe op de bestemming, om te beoordelen of deze binnen de doelstelling van de Stichting valt.

 

De Stichting opereert zelfstandig en los van het Faculteitsbestuur.

Het bestuur van de Stichting wil zoveel mogelijk transparantie bereiken en geeft daarom het Faculteitsbestuur jaarlijks ongevraagd inzage in de jaarstukken.

 

Het bestuur van de Stichting wendt de rentebaten van het te beheren vermogen aan voor accountants- en administratiekosten. Voor zo ver er nog een vrij te besteden saldo overblijft kan het bestuur dat saldo conform de statuten van de stichting besteden.

 

Fiscale status

De stichting is met ingang van 2008 bij beschikking als Algemeen nut beogende instelling gerangschikt. De stichting heeft zich naar aanleiding van de wetswijziging per 1 januari 2010 bezonnen op de continuering van deze status en besloten dat destijds aan de strengere criteria voldaan werd. Besloten is dat ook in de toekomst aan de criteria voldaan zal blijven worden. Met het oog op deze strengere criteria is door de stichting een Notitie fiscale status opgesteld en binnen de faculteit verspreid. Het oogmerk daarvan is de budgethouders van de vakgroepen en/of secties bewust te maken en te houden van de randvoorwaarden waarbinnen de stichting dient te opereren om de status van Algemeen nut beogende instelling te behouden. De Notitie is begin 2012 opnieuw in iets gewijzigde vorm door het bestuur van de stichting vastgesteld en verspreid.

 

 

Ontbinding

Bij ontbinding van de Stichting zal na betaling van alle schulden, het batig saldo conform de statuten worden bestemd voor een doel dat overeen komt met de doelstelling van de Stichting.

 

 

 

Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen

Januari 2012